Tom 61. Pisma muzyczne, cz. I.

Pisma muzyczne, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 61. Z rękopisów i źródeł drukowanych wydał i wstępem opatrzył M. Tomaszewski. Przypisy D. Pawlak, M. Tomaszewski. Współpraca edytorska i redakcyjna E. Miller, D. Pawlak, Wrocław-Poznań 1975. Ss. LIX, 404, ilustr.

Aby otworzyć postać cyfrową tomu, kliknij tutaj.

Tom zawiera drukowane i zachowane w rękopisach rozprawy, artykuły i notatki Kolberga poświęcone muzyce oraz osobom, instytucjom i wydawnictwom z nią związanym. Większość materiału drukowana była w postaci haseł wEncyklopedii powszechnej Orgelbranda w latach 1859-1868, część opublikował Kolberg w czasopismach muzycznych (,,Ruch Muzyczny', ,,Echo Muzyczne') i in. (głównie ,,Biblioteka Warszawska', ,,Tygodnik Ilustrowany', ,,Kłosy'), część wreszcie zachowała się w rękopisach, często w formie fragmentarycznych i brulionowych zapisków. 1113 drobnych i większych artykułów, składających się na oba tomy dotyczy rozległej tematyki, począwszy od zagadnień z zakresu teorii muzyki, jej działów, rodzajów i form, komponowania i wykonywania, poprzez artykuły i przyczynki do dziejów i rozwoju muzyki polskiej i obcej, biografie kompozytorów, wirtuozów, śpiewaków, wynalazców, budowniczych instrumentów, krytyków i pisarzy muzycznych aż do okolicznościowych recenzji, wspomnień i notatek dotyczących aktualnego życia muzycznego. Zbiór ten ukazuje dorobek Kolberga w zakresie problematyki muzycznej i muzykologicznej, a z perspektywy historycznej jest wartościową dokumentacją XIX-wiecznego stanu wiedzy w tej dziedzinie. Poszukiwania nazwisk osób związanych z muzyką w tak obszernym materiale ułatwia opracowany przez W. Tomaszewską indeks osób, uwzględniający także tytuły kompozycji i innych prac, wspomniane poza biogramami.