Tom 65. Korespondencja Oskara Kolberga, cz. II (1877-1882)

Korespondencja Oskara Kolberga, cz. II (1877-1882). Dzieła wszystkie, t. 65. Zebrała i opracowała M. Turczynowiczowa. Rec. i konsultant Z. Szweykowski. Opracowanie komentarzy i red. A. Skrukwa i E. Krzyżaniak-Miller. Wrocław-Poznań 1966. Ss.740, ilustr.

Aby otworzyć postać cyfrową tomu, kliknij tutaj.

Druga część korespondencji Kolberga zawiera 546 listów z lat 1877-1882 (nr 468-1013). Ukazuje dalsze lata pracy Kolberga nad realizacją wielkiego planu opisu etnograficznego ziem polskich i sąsiednich (do roku 1877 autor Ludu wydał już jedenaście tomów swego dzieła, w roku 1882 ma za sobą edycję pięciu dalszych, w tym najobszerniejszej swej monografii: siedmioczęściowego W.Ks. Poznańskiego). Intensywność korespondencji w tym okresie wiąże się też z ważnymi faktami biograficznymi: podróżą na międzynarodową wystawę paryską w 1878 roku, sprawowaniem patronatu naukowego nad wystawą etnograficzną w Kołomyi w 1880 roku, koncertem na rzecz wydawnictwa Kolberga, zorganizowanym w Warszawie w roku 1881. Listy z tych lat ilustrują szczególnie wyraźnie pracę Kolberga nad monografiąPokucia (badania terenowe, współpracę z korespondentami i znawcami regionu, znaczenie wystawy kołomyjskiej dla jego zbiorów itd.) oraz wkład autora Ludu w prace Akademii Umiejętności w Krakowie, który wyraził się głównie współudziałem w organizacji Sekcji Etnograficznej Akademii oraz w badaniach etnograficznych przez nią prowadzonych. Tom zaopatrzony jest, podobnie jak część poprzednia Korespondencji, w chronologiczny wykaz listów w nim opublikowanych.