Tom 84. Wołyń. Suplement do t. 36

Wołyń. Suplement do t. 36, Dzieła Wszystkie, t.84. Z rękopisów i źródeł drukowanych zebrała i opracowała Agata Skrukwa. Opracowanie muzykologiczne Anna Ruda. Poznań 2002. Ss. LIV, 506, ilustr.

Wydano pod opieką naukową Polskiej Akademii Nauk ze środków Komitetu Badań Naukowych.

Tom 84 DWOK dostępny w postaci cyfrowej TUTAJ (pdf) oraz na portalu polona.pl

Tom 84 Dzieł Oskara Kolberga zawiera suplementy, tj. materiały etnograficzne i folklorystyczne z Wołynia dotąd niepublikowane i komentarze źródłowe do tekstów i melodii zawartych w tomie 36 DWOK Wołyń.

Tom 36 został wydany przez J. Tretiaka w roku 1907, a w ramach DWOK przedrukowany techniką fotooffsetową. Tretiak dokonał wyboru spośród zapisów zgromadzonych przez Kolberga i do druku przeznaczył tylko trzy opisy wesel i 534 pieśni i melodii. Pozostałe źródła, pominięte przez Tretiaka a zachowane w spuściźnie rękopiśmiennej Kolberga, publikowane są obecnie w części suplementowej tomu 84. Składają się na nią materiały do rozdziałów ,,Kraj' i ,,Lud', opisy obrzędów dorocznych i rodzinnych i ponad 400 pieśni i tańców. Większość z nich, przede wszystkim pieśni i melodie, to zapisy wykonane przez Kolberga, lub pozyskane przez niego w czasie podróży po Wołyniu w roku 1862. Nieliczne materiały etnograficzne pochodzą z XIX-wiecznej prasy i innych współczesnych Kolbergowi publikacji, dziś rzadkich w bibliotekach.

Komentarze źródłowe do T.36 opracowane zostały na podstawie rękopisów Kolberga. Zawierają one informacje o autorstwie i chronologii źródeł wydanych przez Tretiaka, opuszczone przez niego, a odnotowane przez Kolberga noty lokalizacyjne, wyjaśnienia słownikowe, odsyłacze do wariantów itp., a także pominięte fragmenty tekstów i warianty wykonawcze fragmentów melodii.

We wstępie omówione są badania Kolberga w tym regionie Ukrainy, następnie scharakteryzowane są zachowane rękopisy i zasady edytorskie przyjęte dla tomów suplemen-towych, ze szczegółowszym omówieniem problemów, które pojawiały się w trakcie opracowywania do druku wołyńskich zapisów Kolberga. Bibliografia zawiera noty wszystkich prac związanych z tym regionem, a cytowanych i odnotowanych przez Kolberga w rękopisach. Indeksy obejmują całość materiałów, tj. teksty opublikowane w tomie 36 i 84.

Materiały suplementowe wraz z tomem wydanym niegdyś przez Tretiaka stanowią najobfitszy XIX-wieczny zespół źródeł folklorystycznych z tej części Ukrainy w zakresie pieśni i muzyki. Wydanie ich drukiem poszerza wiedzę o ukraińskiej i polskiej kulturze ludowej Wołynia i daje cenny materiał porównawczy dla badań współczesnych.