Tom 35. Przemyskie

Przemyskie. Dzieła wszystkie, t. 35. Z pośmiertnych materiałów wydał I. Kopernicki. Przedmowa I. Kopernickiego. Wrocław-Poznań 1964. Ss.XX, 244, ilustr. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1891.

Tom 35 DWOK dostępny jest w postaci cyfrowej TUTAJ (pdf) oraz na portalu polona.pl

Monografia etnograficzna okolic Przemyśla, obejmująca tereny pogranicza małopolsko-ruskiego wzdłuż środkowego Sanu. Przygotował ją Kolberg do druku w ostatnim okresie swojego życia, lecz prace radakcyjne i wydawnicze zakończył po jego śmierci Izydor Kopernicki. Opracowując materiały Kolberga, wyselekcjonował z jego tek rękopiśmiennych zapisy terenowe (obfite zwłaszcza z Iskani, Rakowej, Sanoczan i Wyszatyc), pochodzące z badań terenowych, prowadzonych w latach 1861, 1863, 1883-1885. Przemyskie zawiera prawie wyłącznie materiał z zakresu kultury społecznej (zwyczaje doroczne i obrzędy rodzinne) i wybranych dziedzin folkloru, na który składa się 348 pieśni i 14 bajek. Ponadto znajduje się tu kilka opisów stroju (z 4 ilustracjami ubiorów i rekwizytów weselnych), pożywienia oraz na końcu niewielki rozdział poświęcony wierzeniom i praktykom leczniczym. Trzon źródłowy książki poprzedzony jest wstępem I. Kopernickiego, w którym podany jest zarys biograficzny oraz wstępna ocena dorobku naukowego Kolberga, a także zamieszczony jego portret.