Tom 47. Podole

Podole. Dzieła wszystkie, t. 47. Z rękopisów i druków zebrała i opracowała Danuta Pawlakowa. Poznań 1994. Ss.XL, 230, ilustr.

Tom 47 DWOK dostępny jest w postaci cyfrowej TUTAJ (pdf) oraz na portalu polona.pl

Materiały wchodzące w skład tego tomu pochodzą z terenu ograniczonego rzekami: Dniestrem od południa i Seretem od zachodu oraz linią łączącą miejscowości: Zbaraż, Winnicę, Humań i na południu Bałtę nad rzeką Kodymą. Na tom składają się materiały opublikowane przez Kolberga w r. 1888 w czasopiśmie "Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej'' oraz zachowane rękopisy Kolberga i obce, m.in. Z. Moszyńskiej, H. Szopowicza, a także wypisy z literatury. Rozdziały Kraj i Lud zawierają prawie wyłącznie cytaty i ekscerpcje z książek i czasopism, głównie XIX-wiecznych. Natomiast źródłem większości materiałów dotyczących zwyczajów, obrzędów, a także pieśni (138 tekstów i 81 melodii) są zapisy Kolberga poczynione w czasie badań terenowych przeprowadzonych na Podolu rosyjskim (od Zbrucza na wschód) w latach 1858 i 1862 i na Podolu galicyjskim (między Seretem a Zbruczem) w latach 1867 i 1877. Monografia ta, choć nie wyczerpująca, zawiera cenny materiał dokumentujący XIX-wieczną kulturę ludową tego terenu.