Tom 58. Materiały do etnografii Słowian wschodnich

Materiały do etnografii Słowian wschodnich. Dzieła wszystkie, t. 58. W opracowaniu.

Tom zawierający zapisy folklorystyczne i etnograficzne przede wszystkim z terenu Ukrainy. Zebrane tu będą materiały z tych regionów wielkiego obszaru Ukrainy, dla których w Dziełach wszystkich nie opublikowano osobnej monografii, tj. spoza Pokucia, Wołynia, Rusi Czerwonej i Rusi Karpackiej (tomy 29-32, 36, 54-57 Dzieł wszystkich). Opublikowane tu będą także zapisy, które nie mogły być zakwalifikowane do druku w żadnej monografii, mimo niewątpliwego pochodzenia z terenów ukraińskich. Są to rękopisy nie posiadające danych o proweniencji geograficznej, m.in. z powodu uszkodzenia kart, natomiast analiza języka zanotowanych na nich tekstów nie pozwala ich zaklasyfikować bezspornie do określonego regionu. Znajdą się też tutaj nieliczne zapisy dotyczące folkloru rosyjskiego. W tomie tym opublikowane będą przede wszystkim pieśni i melodie, których w rękopisach zachowało się najwięcej, oraz pewna ilość notatek na temat geografii i historii, kultury materialnej, obrzędów i zwyczajów, zwłaszcza z okolic Kijowa.