Tom 63. Studia, rozprawy i artykuły

Studia, rozprawy i artykuły. Dzieła wszystkie, t. 63. Z rękopisów i ze źródeł drukowanych opracowały E. Miller i A. Skrukwa. Wstęp J. Burszta, M. Gruchmanowa, A. Posern-Zieliński. Red. E. Miller i A. Skrukwa. Wrocław-Poznań 1971. Ss. XLVIII, 672, ilustr.

Aby otworzyć postać cyfrową tomu, kliknij tutaj.

Tom zawiera prace i rozprawy Kolberga z dziedziny ludoznawstwa, poświęcone zagadnieniom pozamuzycznym oraz drobne artykuły i studia o innej tematyce, opublikowane w różnych czasopismach i wydawnictwach naukowych i popularnych, a także zachowane w rękopisach i dotąd nie drukowane. Zasadniczy trzon książki stanowią prace poświęcone problematyce etnograficznej i folklorystycznej. Należą tu: obszerna rozprawa o Słowiańszczyźnie południowej, artykuł analizujący wybrane kierunki antropologii na Zachodzie, praca o dialekcie wielkopolskim, komparatystyczne studium o pieśniach litewskich, krytyczna analiza dzieła Z. Glogera o obchodach weselnych, ujawniająca własne założenia teoretyczno-metodologiczne Kolberga w badaniach nad kulturą ludową, oraz artykuł o rzeźbie ludowej wsi podkrakowskiej. Obok tego materiału znalazły się tu wypowiedzi polemiczne Kolberga, okolicznościowe recenzje i biografie, fragmentaryczne zapiski i studia z dziedziny etnologii, jak np. etnograficzna charakterystyka Indian i kilku państw Ameryki Łacińskiej, obszerny zespół artykułów drukowanych wEncyklopedii powszechnej Orgelbranda oraz kilka innych drobnych publikacji. Tylko nieznaczna część tego zbioru stanowi pierwszą edycję z rękopisów, większość wydana została za życia Kolberga. Książka gromadzi ten rozproszony materiał, dokumentując w ten sposób wielostronność zainteresowań i rozległość studiów Kolberga.