Tom 66. Korespondencja Oskara Kolberga, cz. III (1883-1890)

Korespondencja Oskara Kolberga, cz. III (1883-1890). Dzieła wszystkie, t. 66. Zebrała i opracowała M. Turczynowiczowa. Rec. i konsultant Z. Szweykowski. Opracowanie komentarzy i red. A. Skrukwa i E. Krzyżaniak-Miller. Wrocław-Poznań 1969. Ss. VI, 896, ilustr.

Tom 66 DWOK dostępny jest w postaci cyfrowej TUTAJ (pdf) oraz na portalu polona.pl

Tom stanowi ostatnią część zbioru listów pisanych przez i do Kolberga. Zebrana jest tu korespondencja z lat 1883-1890 (nr 1014-1548), tj. z ostatnich ośmiu lat życia autora Ludu. Obejmuje ona okres szczególnie intensywnej pracy naukowej i wydawniczej; w tym czasie Kolberg wydał przy pomocy Akademii Umiejętności w Krakowie i warszawskiej Kasy Pomocy im. J. Mianowskiego sześć monografii regionalnych, w tym czteroczęściowe Pokucie i pięciotomowe Mazowsze, tj. razem szesnaście tomów swego dzieła. Jednocześnie do roku 1885 odbywał jeszcze podróże, prowadząc gruntowne badania terenowe w Sanockiem, oraz zabiegał usilnie o uzyskanie pomocy finansowej na wydanie dalszych materiałów poświęconych ówczesnej Galicji wschodniej. Duża ilość listów napisanych do Kolberga w 1889 roku z okazji jubileuszu 50-lecia jego pracy naukowej stanowi wyraz ogromnego uznania społeczeństwa dla wieloletniego wysiłku i dokonań naukowych Kolberga. Tom zawiera również 26 listów nie datowanych i później odnalezionych (nr 1549-1573) oraz 29 aneksów, na które złożyły się listy o Kolbergu, dotyczące jego życia i pracy, oraz materiały nieepistolograficzne, dokumentujące niektóre fakty omawiane w listach i komentarzach do nich (np. własnoręczny brulionowy wykaz podróży Kolberga). Ponadto w książce zamieszczone są trzy indeksy, odnoszące się do całości korespondencji: indeks nazwisk, indeks geograficzny oraz indeks instytucji i czasopism, a ponadto wykaz wszystkich listów ułożony według autorów i adresatów.