Tom 70. Pieśni ludu polskiego. Suplement do t. 1.

Pieśni ludu polskiego. Suplement do t. 1. Dzieła Wszystkie, t. 70. Z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebrała i opracowała Agata Skrukwa. Opracowanie muzykologiczne Maciej Prochaska. Poznań 2003. Ss. LXII, 206, ilustr.

Wydano pod opieką naukową Polskiej Akademii Nauk ze środków Komitetu Badań Naukowych.

Tom 70 DWOK dostępny jest w postaci cyfrowej TUTAJ (pdf) oraz na portalu polona.pl

Tom otwiera serię tomów uzupełniających, zawierających materiały dodatkowe i komentarze źródłowe do monografii regionalnych wydanych w ramach Dzieł techniką fotooffsetową (tomy 1-34 Dzieł), tj. identycznych z pierwszą dziewiętnastowieczną edycją Kolbergowskiego Ludu. Z tego względu tom zawiera obszerny wstęp dotyczący całej serii suplementowej (tj. tomy 70-84 Dzieł). Omówiono w nim ogólne zasady opracowania suplementów do monografii regionalnych (m.in. wybór materiałów, ich systematyka i zakres opracowania edytorskiego), następnie zasady opracowania komentarzy źródłowych do tych monografii. Komentarze te są niezbędne dla współczesnego czytelnika wobec dziewiętnastowiecznych metod edytorskich (niepełne odsyłacze do źródeł, częsty brak umiejscowienia cytatów, brak urządzeń pomocniczych, takich jak spisy bibliograficzne, indeksy itd.). Uwzględniają one zarówno źródła rękopiśmienne zachowane głównie w archiwum Kolbergowskim, ale także w innych zbiorach, jak i literaturę przedmiotu wykorzystaną przez Kolberga w postaci cytatów, ekscerptów i odesłań. Komentarze te zawierają informacje o autorstwie źródeł, ich chronologii oraz o tych różnicach między brzmieniem źródła a tekstem w komentowanej monografii, które mają znaczenie dla jego interpretacji. Scharakteryzowany jest także zakres i sposób opracowania pomocniczych wykazów bibliograficznych i indeksów obejmujących całość materiału z danego regionu, tj. z tomów komentowanych i z tomu suplementowego.

Podstawową zawartość tomu 70 stanowią komentarze źródłowe do Pieśni ludu polskiego wydanych przez Kolberga w 1857 r., opublikowanych w reedycji jako tom nr 1 Dzieł wszystkich. We wstępie scharakteryzowana została praca Kolberga nad tym zbiorem ballad i tańców, stan zachowanych źródeł i zakres komentarzy. Te ostatnie zawierają informacje o autorstwie zapisu melodii i tekstu oraz o roku zapisu, o ile pozwalają na to zachowane materiały, następnie podają dane bibliograficzne według współcześnie przyjętych norm, jeżeli Kolberg odsyła do wariantów lub źródeł wcześniej publikowanych, oraz informuje o ewentualnych różnicach w lokalizacji i w zapisie tekstowym i muzycznym. W komentarzach do ballad znalazły się także odsyłacze do Katalogu polskiej ballady ludowej E. Jaworskiej oraz zestawienie wariantów zawartych we wszystkich monografiach regionalnych Kolberga dla każdego wątku balladowego z Pieśni ludu polskiego.

Suplement do Pieśni ludu polskiego nie zawiera uzupełnień materiałowych, ponieważ wszystkie zachowane w rękopisach Kolberga zapisy ballad zostały już wydane w odpowiednich monografiach regionalnych lub znajdą się w suplementach do nich. Podobnie postąpiono z niepublikowanymi zapisami melodii tanecznych - przynależność do danego regionu jest w systematyce materiałów Kolbergowskich nadrzędna wobec ich gatunku. Tom ten jest opatrzony indeksami obejmującymi zawartość tomu 1 i 70.

Tom Pieśni ludu polskiego. Suplement do t.1 jest niezbędnym ogniwem edycji Dzieł wszystkich Kolberga. Zawiera wprowadzenie do części suplementowo-komentarzowej oraz informacje z punktu widzenia współczesnego odbiorcy niezbędne do pełnego wykorzystania Kolbergowskiego zbioru ballad, wydanego po raz pierwszy w 1857 r.