Tom 71. Sandomierskie

Sandomierskie. Suplement do t. 2 Dzieła Wszystkie. t. 71. Z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebrały, opracowały i opatrzyły wstępem E. Antyborzec i A. Sawicka. Poznań 2001. Ss. XXXIV, 222, ilustr.

Wydano pod opieką naukową Polskiej Akademii Nauk ze środków Komitetu Badań Naukowych.

Aby otworzyć postać cyfrową tomu, kliknij tutaj.

 

Tom, zgodnie z zasadami przyjętymi dla edycji tomów suplementowych, podzielony został na dwie części. Pierwsza zawiera materiały pochodzące z niepublikowanych dotąd rękopisów Kolberga, druga - komentarze źródłowe do tekstów i melodii zamieszczonych w wydanej w 1865 roku monografii Sandomierskie (DWOK T.2).

Sandomierskie Kolberga przygotowane było początkowo jako zbiór pieśni i dopiero po przeredagowaniu wydane jako pierwsza z serii monografii regionalnych. Dlatego w rękopisach Kolberga dotyczących tego regionu najwięcej miejsca zajmują pieśni. W części suplementowej tomu 71 znalazły się zatem przede wszystkim pieśni (ponad 120 oraz blisko 70 melodii bez tekstu).

Druga część tomu, tzw. komentarzowa, zawiera przypisy źródłowe do tomu nr 2 DWOK, opracowane na podstawie zachowanych rękopisów, publikacji cytowanych w monografii oraz korespondencji, notatek i innych źródeł przechowywanych w archiwum Kolberga i poza nim. Komentarze orientują w autorstwie i chronologii źródeł folklorystycznych i etnograficznych opublikowanych przez Kolberga w tomie nr 2 DWOK.

Wstęp do tomu omawia m.in. kształtowanie się koncepcji edytorskiej Kolberga, która od zbiorów pieśni doprowadziła do serii monografii regionalnych.