Tom 79. Kaliskie. Suplement do t.23

Z rękopisów i źródeł drukowanych zebrali i opracowali Iwona Chmielewska i Maciej Prochaska. Poznań 2016. Ss. XXXIII, 279, ilustr.

Wydano pod opieką naukową Polskiej Akademii Nauk ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tom 79 w formacie pdf do pobrania TUTAJ

Tom 79 jest suplementem do wydanego przez Oskara Kolberga w roku 1890 Kaliskiego, które w zamierzeniu autora miało być pierwszą częścią monografii tego regionu. Wydana obecnie publikacja jest bogatym źródłem materiałów folklorystycznych i etnomuzycznych z regionu kaliskiego zgromadzonych przez dziewiętnastowiecznego badacza, a zachowanych w jego rękopiśmiennym zbiorze. Autorzy tego tomu odnoszą się także po części do wydanego w 1967 roku tomu 46 Dzieł Wszystkich Kaliskie i Sieradzkie, w którym zawarto materiały kaliskie niewydane przez Kolberga, a zaplanowane przez niego jako druga część monografii. Tom, podobnie jak cała edycja suplementów, zawiera też objaśnienia i krytyczno-źródłowe uzupełnienia oryginalnej publikacji Kolbergowskiej (czyli tomu 23 DWOK); zawiera także pewne pozostałe jeszcze (a nieznane do roku 1976, kiedy wydawano tom 46) materiały tekstowe i muzycznych z regionu kaliskiego.

W części suplementowej znalazło się ponad 200 tekstów pieśni, najczęściej wraz z zapisami muzycznymi oraz ponad 150 zapisów muzycznych bez tekstów. Każda z publikowanych, numerowanych kolejno pieśni i przyśpiewek została opisana w dołączonych przypisach, z odnotowaniem umiejscowienia rękopiśmiennego źródła oraz  z omówieniem powiązań z innymi zapisami. W drugiej części tomu  zamieszczono ponadto przypisy źródłowe do materiałów, które zawarł Kolberg w tomie 23. Omówiono w nich obszernie zarówno rękopiśmienne źródła zachowane w archiwum. Cała literatura wykorzystana przez badacza została szczegółowo zidentyfikowana, porównana i opisana. Tom kończą indeksy nazw geograficznych i incipitów pieśni. Oba narzędzia zostały opracowane dla tomu 23 Kaliskie, 46 Kaliskie i Sieradzkie oraz dla prezentowanego tu tomu 79 Kaliskie. Suplement do tomu 23. Uzupełnienie tomu stanowi 8 ilustracji pochodzących z archiwum Kolberga.