Tom 81. Pokucie. Suplement do t. 29-32 DWOK

Pokucie. Suplement do t. 29-32 DWOK. Dzieła wszystkie t. 81. Z rękopisów i źródeł drukowanych zebrała i opracowała Agata Skrukwa, opracowanie muzykologiczne Anna Kustra. Poznań 2008. Ss . LXII i 378, il. 4.

Wydano pod opieką naukową Polskiej Akademii Nauk ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tom 81 DWOK dostępny jest w postaci cyfrowej TUTAJ (pdf) oraz na portalu polona.pl

Tom 81 jest uzupełnieniem do czterotomowej monografii Pokucia wydanej przez Kolberga w latach 1882-1890. Pokucie to jeden z regionów zachodniej Ukrainy, położony między pasmem górskim Czarnohory a rzekami Czeremoszem i Dniestrem. Wydane przez Kolberga tomy dotyczą tzw. dolnego Pokucia (okolice Kołomyi i Kut), natomiast materiałów z górnej części, czyli Huculszczyzny, sam nie zdążył już wydać.

Tom złożony jest z kilku części o odmiennych charakterze. Pierwsza to stosunkowo szczupłe uzupełnienia materiałowe do monografii Kolbergowskiej, na które składają się 64 pieśni i melodie -- wiekszość niewydanych przez Kolberga zapisów z Pokucia opublikowana została w tomach Ruś Karpacka (t. 54-55 Dzieł). Zamieszczone następnie komentarze źródłowe zawierają wyniki analiz źródeł, z których korzystał Kolberg, tj. zachowanych w jego spuściźnie rękopisów oraz cytowanej lub przywoływanej literatury przedmiotu. Ważną częścią komentarzy źródłowych są aneksy. Zamieszczono w nich m.in. listy pytań na temat zwyczajów, wierzeń itp., wysyłane przez Kolberga do współpracującego z nim W. Przybysławskiego oraz dwie recenzje Pokucia, wraz ze związaną z nimi korespondencją i repliką. Aneksy te wyjaśniają lub ilustrują różne problemy nie tylko bezpośrednio wynikające z pracy Kolberga nad Pokuciem, ale także charakteryzują jego warsztat zbieracki i edytorski w ostatnim dziesięcioleciu działalności.

We wstępie przedstawiono przebieg badań terenowych Kolberga na Pokuciu, jego prace nad przygotowaniem monografii do druku i dostępne wiadomości o współpracownikach, a także scharakteryzowano zachowane do dziś rękopisy.

Bibliografia i indeksy (nazw geograficznych i incipitów pieśni) zamykające tom, obejmują całość Pokucia, tj. cztery tomy wydane przez Kolberga i suplementowy tom 81.