Tom 85. Biografia Oskara Kolberga

Biografia Oskara Kolberga. Dzieła wszystkie, t. 85. W przygotowaniu do druku.

Tom będzie zawierał pełną, naukową biografię Kolberga, opracowaną na podstawie wszystkich dostępnych materiałów źródłowych. Wykorzystane w niej będą wyniki wieloletnich, zespołowych badań nad spuścizną rękopiśmienną Kolberga, prowadzonych w trakcie prac redakcyjnych i wydawniczych nad edycją Dzieł wszystkich. Ukaże ona sylwetkę Kolberga jako człowieka i autora Ludu na tle współczesnej mu epoki i jej prądów kulturalno-umysłowych. Zajmie się także innymi aspektami działalności badacza, przede wszystkim w dziedzinie muzyki. Zaprezentuje koleje jego życia oraz kształtowanie się koncepcji panoramicznego obrazu etnograficznego wszystkich ziem dawnej Rzeczypospolitej, a także realizację tego zamierzenia poprzez wielkie wydawnicze przedsięwzięcie, wyrażone serią monografii regionalnych. Książka zawierać będzie analizę dorobku naukowego Kolberga jako badacza polskiej kultury ludowej, teoretyczno-metodologicznych założeń jego pracy, warsztatu zbieracza, wydawcy i dokumentatora oraz swoistej ewolucji jego myśli etnograficznej i programu edytorskiego. Przyniesie również próbę oceny dzieła i jego znaczenia dla rozwoju etnografii i folklorystyki.