Informacje o konferencji

Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu
oraz
Komitet Nauk Etnologicznych PAN
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

zapraszają na międzynarodową konferencję naukową z okazji 200-lecia urodzin Oskara Kolberga:

DZIEŁO OSKARA KOLBERGA JAKO DZIEDZICTWO NARODOWE I EUROPEJSKIE

pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Poznań, 22-23 maja 2014

Organizatorzy konferencji zamierzają przypomnieć postać Oskara Kolberga, badacza oddanego dokumentowaniu kultury ludowej mieszkańców ziem dawnej Rzeczypospolitej, który pozostawił po sobiewyjątkowy materiał naukowy, wypełniający dzisiaj bez mała 90 tomów składających się na jego Dzieła Wszystkie.
W trakcie konferencji przedstawiony zostanie wkład Oskara Kolberga do nauki i kultury zarówno polskiej, jak i europejskiej oraz znaczenie zebranych przez niego materiałów źródłowych, niezwykle istotnych dla narodowego dziedzictwa i umocnienia regionalnych i lokalnych tożsamości.

Tematyka konferencji obejmie m.in. takie zagadnienia, jak:

  • Biografia Oskara Kolberga i jego kontakty z przedstawicielami nauki i kultury, jego postać oraz dokonania w oczach mu współczesnych;
  • Oskar Kolberg jako dokumentalista i badacz terenowy (przedmiot i organizacja badań, metody dokumentacji folkloru słownego i muzycznego, dokumentacja etnograficzna, ikonograficzna, polityczne i społeczne uwarunkowania badań, współpracownicy, wykorzystane źródła drukowane i rękopiśmienne);
  • Oskar Kolberg jako autor serii wydawniczej Lud (kształtowanie się programu badawczego, problemy regionalizacji, edytorstwo zebranych materiałów, zastosowane metody, narracja, wartość naukowa i kulturotwórcza dzieła);
  • Kultura innych narodów słowiańskich i europejskich w pracach Kolberga;
  • Oskar Kolberg jako kompozytor, teoretyk muzyki, krytyk muzyczny;
  • Spuścizna Oskara Kolberga, jej dzieje, znaczenie, ocena i recepcja w nauce i kulturze polskiej i innych narodów europejskich;
  • Rola i wkład Kolberga w rozwój etnologii i folklorystyki;
  • Edytorstwo materiałów kolbergowskich, wydawanie Dzieł wszystkich;
  • Materiały kolbergowskie jako źródło naukowe, bezcenna dokumentacja dawnej kultury ludowej i narodowe dziedzictwo służące współczesnym społecznościom regionalnym i lokalnym;
  • Pamięć społeczna o Oskarze Kolbergu i jego dokonaniach.

 

Przewiduje się druk materiałów pokonferencyjnych.

W imieniu organizatorów 

prof. Aleksander Posern-Zieliński
Przewodniczący Rady Programowej

mgr Jan Pałka
Dyrektor Instytutu im. Oskara Kolberga

Powiązane multimedia